About Us

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฟาร์มา เมดิคอล แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 ดำเนินธุรกิจผลิตเครื่องสำอาง และเวชสำอาง โดยคิดค้นสูตรตำรับเครื่องสำอางอ้างอิงตามงานวิจัยและหลักฐานทางวิชาการ คิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใหม่ ๆ ที่ทันกระแสโลก พร้อมด้วยเทคโนโลยีในการนำส่งทางเครื่องสำอางที่ใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนาตำรับเครื่องสำอางที่มีลักษณะเฉพาะตัว โดยนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่มีความชำนาญการ รวมถึงกระบวนการผลิตที่ใส่ใจรายละเอียด ทันสมัย ปลอดภัยและมีมาตรฐาน เพื่อคุณภาพได้มาตรฐานและตอบโจทย์ของลูกค้า โดยให้คำแนะนำเรื่องการตลาดโดยผู้เชี่ยวชาญ ตลอดถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ แพคเกจจิ้ง ฉลากสินค้าโดยนักออกแบบผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายและพึงพอใจในการผลิตแบรนด์กับทางบริษัท

วิสัยทัศน์บริษัท

บริษัท ฟาร์มา เมดิคอล แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด พร้อมมุ่งมั่นจะให้บริการลูกค้า โดยทำการผลิตสินค้าเครื่องสำอาง เวชสำอางที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในสินค้ามากที่สุด

Mission (พันธกิจ)

  1. มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สูตรเฉพาะที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยคิดค้น วิจัย และพัฒนา โดยอ้างอิงตามหลักฐานทางวิชาการที่เกิดประสิทธิภาพ ด้วยการนำความรู้ใหม่ เทคโนโลยี และสารทางเครื่องสำอางและสารสกัดที่มาจากธรรมชาติ ตามทันกระแสเครื่องสำอางในปัจจุบัน และตอบสนองความต้องการของตลาดและให้ลูกค้าได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการมากที่สุด
  2. มุ่งมั่นพัฒนาการบริการแบบ one stop service ให้ลูกค้าสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการ แลพึงพอใจมากที่สุด
  3. มุ่งมั่นส่งเสริมสร้างบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพและมีศักยภาพ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ก่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกับองค์กร